ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดนนทบุรี

admin Speednews
21/08/2019