ผช.ผบ.ทอ.ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย” ครั้งที่ 1

อ่าน 8,321 ครั้ง

พลอากาศเอก สิทธิชัย  แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมแถลงข่าวโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทยครั้งที่1 เพื่อจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 . โถงชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีพลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการฯ เพื่อนำไปให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปสำหรับโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทยเกิดจากความร่วมมือของนักศึกษา 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 8, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 และหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 ร่วมกับภาคเอกชน ในการระดมทุนและทรัพยากร จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)โดยในวันนี้ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) จำนวน 4,000 ชุด และหน้ากากอนามัย N 95 จำนวน25,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล หน้ากาก Polyester และฉากกั้น ให้แก่โรงพยาบาล 22 แห่งทั่วประเทศตามความจำเป็นเร่งด่วน และหลังจากนี้จะมีการดำเนินโครงการต่อไป เพื่อจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยจับมือกับ สปสช. ในการทำหน้าที่กระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการต่อไป โดยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [email protected]ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกันอย่างไรก็ตาม การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ได้จำกัดผู้เข้าร่วมในการแถลงข่าวไม่เกิน 30 ท่าน จัดเก้าอี้ห่างกัน และใช้เวลาน้อยที่สุด ตามมาตรการ Social Distancing

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บทความล่าสุด

ข่าวฮอต วันนี้