รมต.นนร. นายเทวัญ เรียกประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหากลุ่ม P-Move ตามนโยบาย 9 ด้าน ย้ำทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องติดตามและบูรณาการร่วมกัน เตรียมประชุมใหญ่อีกครั้งกลางเดือนกุมภาพันธ์ 63

อ่าน 3,315 ครั้ง

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2563 ณ  สำนักงาน ก.พ. (เดิม)  เพื่อพิจารณาเร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ภาพรวมการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

กลุ่ม P-Move ได้เร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ชาติพันธ์ แรงงานกฎหมายที่มีความเหลื่อมล้ำ ซึ่งที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เร่งดูแลเป็นการเฉพาะ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลในเรื่องที่ดินทำ กระทรวงแรงงานดูแลเรื่องปัญหาแรงงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมใหญ่อีกครั้ง โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำในที่ประชุมให้คณะกรรมการทุกกระทรวงเร่งรัดการทำงานให้เกิดการบูรณาการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และคาดว่าทางกลุ่ม P-Move เองจะมีความพึงพอใจ เพราะทราบว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะเร่งรัดปัญหาต่าง ๆ

ในส่วนของนโยบาย 9 ด้าน  ที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
1. ด้านสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยทบทวนรัฐธรรมนูญ ปี 60 รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2. ด้านการกระจายอำนาจลดการ ผูกขาด อำนาจ และระบบเศรษฐกิจให้เกิดการกระจายลงสู่ท้องถิ่น
3. ด้านการกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
4. ด้านที่ดิน พื้นที่เกษตรกรรมรายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และทบทวนแนวทางการจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอยกเลิกนโยบายทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ส่งเสริมระบบการจัดการภัยพิบัติโดยให้ชุมชน
7. ด้านนโยบายการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ และสิทธิ ความเป็นมนุษย์ พร้อม เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้สัญชาติและสถานะบุคคลแก่กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
8. ด้านสิทธิของคนไร้สถานะแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ของคนไร้ รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และขอให้มีการขยายมติคณะรัฐมนตรี เพื่อสำรวจคนตกหล่น เป็นการเฉพาะ
9. ด้านนโยบายรัฐสวัสดิ จัดระบบรัฐสวัสดิการ ให้ครอบคลุม ด้านการศึกษาสุขภาพที่อยู่อาศัย และที่ดินแรงงาน รายได้ ประกันสังคม ระบบบำนาญ แห่งชาติเบี้ยยังชีพและการปฏิรูประบบภาษี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บทความล่าสุด

ข่าวฮอต วันนี้